Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, logo
, w dziale Dla kandydata

KIERUNEK STUDIÓW: Gospodarka wodna

o studiach, ścieżka kariery, sylwetka absolwenta

 

WYJĄTKOWY KIERUNEK

 

A) O studiach

Gospodarka wodna to interdyscyplinarny, międzywydziałowy kierunek realizowany w Nadnoteckim Instytucie w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozaniu, koordynowany przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Studiując ten kierunek nabywa się wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku, w szczególności odnoszących się do sposobów i możliwości korzystania z zasobów hydrosfery, atmosfery, ich dyspozycyjności, zasad zaopatrzenia ludności, przemysłu i rolnictwa w wodę, a także zwracających uwagę na skutki i konsekwencje tak współczesnego problemu, jakim są zmiany klimatyczne.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Podczas studiów licencjackich trwających 6 semestrów aż 70% zajęć stanowią ćwiczenia(!), które są podstawą do zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Dzięki studiowaniu na kierunku Gospodarka wodna:

 • posiądziesz wiedzę z zakresu hydrologii, meteorologii i klimatologii,
 • poznasz sposoby, formy ochrony i możliwości wykorzystania zasobów wodnych oraz atmosfery,
 • nauczysz się jak przeprowadzać monitoringśrodowiska przyrodniczego przy pomocy geograficznych systemów informacyjnych, teledetekcji i modelowania matematycznego procesów hydrologicznych, hydrogeologicznych i klimatycznych,
 • poznasz powiązania działalności w zakresie gospodarki wodnej z procesami ekologicznymi,
 • nauczysz się tworzenia i weryfikacji ocen oddziaływania antropogenicznego na środowisko wodne i klimat,
 • nauczysz się jak badać jakość wód oraz jak zagospodarowywać tereny wodne,
 • poznasz i nauczysz się oceniać skutki budowy zbiorników wodnych i przedsięwzięć z tym związanych,
 • poza wiedzą związaną z kierunkiem studiów, nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji; rozwiniesz umiejętności współpracy i pracy w zespole.

Przykładowe przedmioty realizowane w toku studiów:

 • Gospodarka wodna
 • Monitoring zasobów wodnych
 • Geodezja
 • Hydrometria
 • Melioracje
 • Ekologiczne aspekty gospodarki wodnej
 • Budownictwo wodno-melioracyjne
 • Jakość wód powierzchniowych i podziemnych
 • Antropogeniczne zminy obiegu wody
 • Klimat Polski

 

B) Ścieżka kariery

Matura
    Studia licencjackie (I stopnia) Gospodarka wodna*od II roku możliwość semestralnego studiowania na innej uczelni w Polsce (program MOST) lub za granicą (program ERASMUS)
Studia magisterskie (II stopnia)

UAM lub na innej wybranej uczelni

Studia podyplomowe

UAM lub na innej wybranej uczelni

 Studia doktoranckie (III stopnia)

UAM lub na innej wybranej uczelni

 Studia podyplomowe

UAM lub na innej wybranej uczelni

 

C) Sylwetka absolwenta

1. Absolwent tego kierunku będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w polskich i międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach zwiazanych gospodarką wodną, np.:

 • agencje projektowania i gospodarowania terenami wodnymi
 • Stacje Sanitarno-epidemiologiczne
 • producenci wód mineralnych, alkoholi i napojów
 • zakłady produkcji pasz i żywności dla zwierząt, zaklady produkujące żywnośc dla ludzi
 • baseny i parki wodne
 • przedsiębiorstwa zajmujące się rozwiązaniami wodno-kanalizacyjnymi
 • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 • przedsiębiorstwa zajmujące się uzdatnianiem i dystrybucją wód
 • Urzędy Miast i Starostwa Powiatowe
 • instytucje wydawania pozwoleń wodno prawnych
 • Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
 • prace związane z budową dróg i mostów
 • Instytucje państwowe powiązane z wodą np.:Urzędy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wydział Gospodarki Wodnej, Urzędy Morskie, Urzędy Żeglugi
 • nadzory wodne, transport morski

 

2. Absolwent będzie przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia lub/i studiach podypolomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na:

a) Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych:

 • Geografia- kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • Geografia – Geoinformacja
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja

b) Wydziale Biologii:

 • Biologia środowiska
 • Ochrona środowiska

c) Wydziale Chemii:

 • Chemia środowiska,
 • Chemia biologiczna,
 • Chemia materiałowa,

 

Istnieje też możliwość semestralnego studiowania na innej uczelni w Polsce

(program MOST → http://www.uka.amu.edu.pl/most/, http://studenci.amu.edu.pl/studia/programy-wymiany-studenckiej) lub za granica (program ERASMUS → http://erasmus.amu.edu.pl) – okres ten jest wliczony w dotychczasowy tryb studiów na kierunku Ochrona Środowiska (bez potrzeby odrabiania).

Przydatne linki: