Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, logo
, w dziale Dla kandydata

KIERUNEK STUDIÓW: Ochrona Środowiska, specjalność: wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery

rekrutacja od roku 2015/2016 została wygaszona na ten kierunek

o studiach, ścieżka kariery, sylwetka absolwenta

 

WYJĄTKOWA SPECJALNOŚĆ – tylko w Pile!

 

A) O studiach

Ochrona Środowiska o specjalności: wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery to interdyscyplinarny kierunek realizowany tylko w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, koordynowany przez Wydział Biologii UAM.

Kierunek ten łączy wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku z dobrym rozumieniem podstawowych problemów nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, w szczególności odnoszących się do ochrony hydrosfery oraz jej wykorzystania.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Podczas studiów licencjackich trwających 6 semestrów, w formie niezwykle ciekawych wykładów oraz praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych:

 • posiądziesz wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, zwłaszcza odnoszącą się do funkcjonowania, wykorzystania i ochrony hydrosfery,
 • poznasz i zrozumiesz wpływ działalności człowieka na różne aspekty funkcjonowania przyrody, zagrożenia z tym związane i sposoby skutecznej ochrony, szczególnie środowisk wodnych,
 • nauczysz się jak badać jakość wód oraz jak zagospodarowywać tereny wodne,
 • zrozumiesz i nauczysz się analizować procesy zachodzące w przyrodzie,
 • poznasz podstawowe procesy technologiczne, procesy przyjazne środowisku,
 • poznasz podstawowe metody badań laboratoryjnych, terenowych i prowadzenia doświadczeń naukowych,
 • poznasz strategie, metody i formy monitoringu, ochrony oraz rekultywacji środowiska przyrodniczego,
 • nauczysz się rozpoznawania wybranych gatunków organizmów wskaźnikowych oraz siedlisk przyrodniczych przydatnych w inwentaryzacji, waloryzacji, monitoringu przyrodniczym oraz ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • poznasz warunki siedliskowe występowania organizmów wodnych,
 • oprócz wiedzy związanej z kierunkiem studiów, nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji; rozwiniesz umiejętności współpracy i pracy w zespole,

Przykładowe przedmioty realizowane w toku studiów:

 • Zasoby przyrody i ich ochrona,
 • Ekologia,
 • Hydrobiologiczne aspekty funkcjonowania środowiska,
 • Bioróżnorodność i jej geneza,
 • Biologia organizmów i środowisk wodnych,
 • Geograficzna informacja przestrzenna (GIS) w ochronie środowiska,
 • Mikrobiologia,
 • Reakcja komórki i organizmu na stres środowiskowy,
 • Oceny oddziaływania na środowisko,
 • Kontrola stanu środowiska.

 

B) Ścieżka kariery

Matura
    Studia licencjackie (I stopnia) Ochrona Srodowiska: Wykorzystanie i ochrona hydrosfery w ZOD UAM w Pile*od II roku możliwość semestralnego studiowania na innej uczelni w Polsce (program MOST) lub za granicą (program ERASMUS)
Studia magisterskie (II stopnia)

UAM lub na innej wybranej uczelni

Studia podyplomowe

UAM lub na innej wybranej uczelni

 Studia doktoranckie (III stopnia)

UAM lub na innej wybranej uczelni

 Studia podyplomowe

UAM lub na innej wybranej uczelni

 

C) Sylwetka absolwenta

1. Absolwent tego kierunku będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w polskich i międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w szczególności nawiązujących do wykorzystania i ochrony hydrosfery, np.:

 • wydziałach ochrony środowiska,
 • administracjach obszarów chronionych,
 • laboratoriach badawczych i kontrolnych,
 • instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości,
 • instytucje zajmujące się ocenami oddziaływań inwestycji na środowisko,
 • firmach zajmujących się waloryzacją środowiska przyrodniczego, wykonywaniem ocen oddziaływania inwestycji na środowiska, rekultywacją środowiska,
 • własnej działalności gospodarczej.

2. Absolwent będzie przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia lub/i studiach podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu lub innej wybranej uczelni w kraju lub za granicą.

 

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu absolwent Ochrony Środowiska w ZOD w Pile może wybrać m.in. następujące kierunki studiów II stopnia:

a) Wydział Biologii:

 • Ochrona środowiska – specjalność Hydrobiologia i ochrona wód,
 • Ochrona środowiska – specjalność Ochrona i kształtowanie środowisk lądowych,
 • Ochrona środowiska – specjalność Zarządzanie środowiskiem (we współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM)
 • Ochrona środowiska – specjalność Chemia środowiska (we współpracy z Wydziałem Chemii UAM)
 • Biologia środowiska;

b) Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych:

 • Geografia – specjalność Geoekologia,
 • Geografia – specjalność Geoinformacja,
 • Geografia – specjalność Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Turystyka i rekreacja – specjalność Turystyka międzynarodowa;

c) Wydział Chemii:

 • Chemia środowiska,.
 • Chemia biologiczna,
 • Chemia materiałowa.

 

Istnieje też możliwość semestralnego studiowania na innej uczelni w Polsce

(program MOST → http://www.uka.amu.edu.pl/most/, http://studenci.amu.edu.pl/studia/programy-wymiany-studenckiej) lub za granica (program ERASMUS → http://erasmus.amu.edu.pl) – okres ten jest wliczony w dotychczasowy tryb studiów na kierunku Ochrona Środowiska (bez potrzeby odrabiania).

 

Przydatne linki: